Regulamin

Sekcja 1: Wstęp

 1. Ninejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez Spółkę Sequential 1 Ltd. dla użytkowników serwisu. Oferujemy możliwości zamieszczenia ogłoszeń w serwisie MOTO-HANDEL dostępnym pod adresem moto-handel.pl.
 2. Serwis jest dostosowany do urządzeń mobilnych takich jak telefony, tablety, smart TV, etc
Sekcja 2: Definicje użyte w regulaminie

 1. Spółka Sequential 1 Ltd. - Spółka z siedzibą w Londynie mieszcząca się pod adresem: 20-22 Wenlock Road, London, England, N1 7GU oraz numerem rejestracyjnym: 10046257 Companies House występująca pod skróconą nazwą SQ1
 2. Serwis MOTO-HANDEL — strona internetowa dostępna pod adresem: moto-handel.pl oferująca dodawanie ogłoszeń motoryzacyjnych i prowadzona przez SQ1
 3. Użytkownik — każda osoba fizyczna która posiada zdolność do czynności prawnych i wyraża chęć uzyskania dostępu do zasobów Serwisu poprzez zarejestrowanie konta
 4. Konto — jest tworzone poprzez podanie indywidualnego identyfikatora jakim jest adres email oraz hasła znanego tylko właścicielowi. Posiadanie aktywnego konta umożliwia dodawanie ogłoszeń. Jeżeli użytkownik nie chce tworzyć osobistego konta może również korzystać z zasobów strony jak przeglądanie ogłoszeń wraz z danymi kontaktowymi
 5. Ogłoszenie — jest ono tworzone przez Użytkownika i powinno dotyczyć sprzedaży zgodnej z tematem naszego serwisu. Zamieszczone ogłoszenie podlega warunkom niniejszego regulaminu
Sekcja 3: Postanowienia ogólne

 1. Utworzenie konta nastepuje poprzez podanie wymaganych danych oraz akceptację niniejszego regulaminu
 2. Konto musi zostać aktywowane przez przejście na wskazany we wiadomości zwrotnej odnośnik z dalszymi informacjami
 3. Po aktywacji konta użytkownik może przystapić do zamieszczenia ogłoszenia w naszym serwisie
 4. Ogłoszenie musi być zgodne z tematem serwisu oraz odpowiednią kategorią w jakiej zostaje umieszczone
 5. Po wystawieniu ogłoszenia nie można samodzielnie dokonywać głównych zmian takich jak producent czy marka
 6. Ogłoszenia inne niż związane z motoryzacją zostaną usunięte
 7. Dodając ogłoszenie należy wybrać pakiet, który określa jak długo oferta będzie opublikowana. W każdym momencie użytkownik może tę ofertę przedłużyć wybierając dowolny inny lub taki sam pakiet
 8. Ogłoszenie może zostać wyłączone przez użytkownika jednak to nie ma wpływu na wstrzymanie czasu emisji
 9. Oferta powinna zawierać opis stanu faktycznego przedmiotu
 10. Użytkownik potwierdza że ma wszelkie prawa do zdjęc jakie są zamieszczane w ofercie oraz, że wskazują one stan faktyczny przedmiotu lub bardzo zbliżony do obecnego. Zdjęcia nie mogą zawierać żadnych napisów, reklam, danych kontaktowych itp
 11. Użytkownik może w opisie lub miejscu do tego przeznaczonym wstawić link do filmu. Film musi zawierać przedmiot jakiego dotyczy ogłoszenie
 12. Użytkownik zgadza się aby SQ1 wykorzystywało materiały zamieszczone w ogłoszeniu do celów promocyjnych swojego serwisu lub danego ogłoszenia w swoim lub dowolnym innym serwisie
 13. Użytkownik zezwala na modyfikację treści lub grafik z ogłoszenia jak na przykład nanoszenie loga, napisów czy znaków wodnych przez serwis
Sekcja 4: Ogłoszenie

 1. Aby zamieścić lub edytować ogłoszenie należy wypełnić formularz, który pojawi się po wciśnięciu guzika Dodaj ogłoszenie lub z menu Ogłoszenia po wyborze edycji jednego z już ustniejących.
 2. Ogłoszenie będzie widoczne dopiero po aktywowaniu go jednym z pakietów dostępnych w drodze zakupu przez nasz serwis
 3. Długość emisji ogłoszenia zależy od wybranego pakietu
 4. Płatność obsługiwana jest przez firmy zewnętrzne, które mają swój regulaminn oraz politykę prywatności. Przed dokonamniem transakcji prosimy o zapoznanie się z ich warunkami
 5. Aktywacja ogłoszenia nastąpi natychmiast po weryfikacji płatności
 6. Ogłoszenie można edytować w każdej chwili z tą różnicą, że po jego aktywacji nie można zmienić już marki ani modelu. Panel edycji dostępny jest jak opisano w Sekcji 4 pkt. 1
 7. Ogłoszenie można przedłużyć w dowolnej chwili wybierając pakiet jaki nam odpowiada
 8. Po wykonaniu usługi czyli gdy czas emisji ogłoszenia przekroczy czas trwania pakietu użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy. Przy czy rozpatrujemy każdy pakiet oddzielnie to znaczy, że nie sumujemy dni ze wszystkich pakietwó wykorzystanych dla danego ogłoszenia. Dotyczy to również promowania ogłoszeń
 9. W przyapdku zakończenia ogłoszenia przez użytkownika nie przysługuje mu zwrot kosztów za niewykorzystane dni ani za wszelkie promowane usługi
 10. Po 3 miesiącach od daty zakończenia ogłoszenia zostaną usunięte zdjęcia
 11. Ogłoszenie może zostać promowane na wiele sposóbów
  • Oferta dnia - ogłoszenie pojawi się na głównej stronie w odpowiedniej sekcji
  • Wyróżnienie - również na stronie głównej jako wyróżnione
  • Na górze listy - ogłoszenie zawsze widoczne na górze listy promowanej w wynikach wyszukiwania
  • Podświetlenie - zmiana koloru tła na liście ogłoszeń
 12. Aktualny cennik promocji oraz pakietów zawsze dostępny w dziale Cennik
Sekcja 5: Prawa i Obowiązki serwisu

 1. Serwis zobowiązuje się do oferowania usług na najwyższym poziomie i zrobi wszystko by tak właśnie było
 2. Zastrzegamy sobie prawo do nieograniczonych czasowo przerw technicznych w celu poprawy funkcjonowania serwisu. Czasy emisji zostaną wydłużone z zaokragleniem do dnia. To znaczy jęsli serwiś był nieaktwyny przez 10 minut lub 3 godziny lub dowolny inny czas w ciągu doliczymy przynajmniej 1 dzień za każdą dobę w której strona nie była aktywna
 3. Powyższy zapis nie dotyczy sytuacji gdy awaria brak dostępu spowodowana będzie siłami wyższymi jak powódź, trzesienie ziemi i wszelkie inne czynniki opatrzone klazulą żywiołu. W takim przypadku będziemy indywidualnie podchodzić do problemu
 4. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany ogłoszeń jeśli nie będą one spełanić naszych standardów
 5. SQ1 nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny przedmiotów ani za ich stan prawny. Serwis jest tylko pośrednikiem i nie może być żadną ze stron umowy
 6. Serwis ma prawo dezaktywować ogłoszenie lub zablokować konto użytkownika jeśli wykryje naruszenie regulaminu
 7. Serwis ma prawo dokonywać zmian w regulaminach, cennikcah, polityce prywatności. O tym fakcie każdy użytkownik zostanie poinformowany. Brak zgody na nowy regulamin skutkuje rozwiązaniem umowy po wygaśnieciu wszystkich ogłoszeń aktywowanych przed wejściem nowych postanowień w życie
Sekcja 6: Prawa użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo do zakończenia korzystania z serwisu w dowolnym momencie
 2. Użytkownik ma prawo do wglądu, edycji lub usunięcia swoich danych osobowych
 3. Użytkownik może zażądać zaprzestania przetwarzania danych jednak dane jakie przetwaerzamy zanim zgoda została cofnięta są zgodne z prawem
 4. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez konieczności podawania przyczyny. Wystarczy wysłać do nas taką informację
 5. Jeżeli odstąpienie od umowy zostało złożone w trakcie jej trwania to użytkownik pokrywa proporcjonalne koszty do dnia w którym takowe zgłoszenie zostało przyjęte
 6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje gdy serwis wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą użytkownika i poinformował go o tym fakcie
Sekcja 7: Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłosić reklamację gdy według niego usługa nie została poprawnie wykonana
 2. W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji prosimy o informację wysłaną przez formularz kontaktowy wraz z opisem sytuacji
 3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie póżniej niż w ciagu 30 dni. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza uznanie reklamacji
Sekcja 8: Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy SQ1, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy SQL1, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Spółki Sequential 1 Ltd.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.